Het CDC is…

Het Comité para Desarrollo Comunal is een lokale organisatie die de verzusteringen tussen Mol en Olympia (USA) met Santo Tomás op het terrein realiseert. Ze beheren de verschillende projecten van de stedenband in Santo Tomás en zorgen via hun netwerk met andere instellingen en organisaties voor de algemene ontwikkeling van de lokale sociale maatschappij.

 

Missie van het CDC

Het C.D.C. is een open sociale organisatie die positieve impulsen geeft aan socio-economische en duurzame ontwikkeling om kinderen, jongeren, vrouwen en producenten kansen te geven om hun ontwikkeling zelf in handen te nemen.

‘Solidaridad, compromisos y corresponsabilidad’

Algemene doelstelling

Steunen van de opbouw van een sociale maatschappij in Santo Tomás, waarin iedereen inspraak heeft, een menswaardig bestaan kan opbouwen en over de mogelijkheden beschikt om zich maximaal te ontplooien.

Om deze doelstelling te bereiken willen we de mensen in Mol en Santo Tomás sensibiliseren, acties en programma’s uitvoeren zodat zo veel mogelijk mensen – in alliantie met lokale  actoren – participeren aan de opbouw van de sociale maatschappij en actief strijden tegen structuren die de sociale ontwikkeling belemmeren. Op die manier krijgen mensen een eerlijke kans om hun lot in eigen handen te nemen en zich zelf duurzaam te ontwikkelen en hun levensomstandigheden op een waardig niveau te brengen.

Centraal in deze doelstelling staan…

Solidariteit

Vanuit de solidariteit en de waarden die de stedenband nastreeft, willen de gemeente Mol en het Nicaraguacomité van onder uit de sociale ontwikkelingen in Santo Tomás ondersteunen om extreme armoede uit te roeien.

Zelfbestuur

De stedenband kan rekenen op een sterke zusterorganisatie, het Comite para el Desarollo Comunal (C.D.C.), die alle aspecten van de stedenband op het terrein realiseert. Door het goede samenspel van professionelen en vrijwilligers, volwassenen en jongeren en verschillende samenwerkingsverbanden staat er een sterke basis waardoor het C.D.C. als lerende organisatie ons volste vertrouwen krijgt om ook in de toekomst de verschillende projecten waar te maken.

Allianties

Binnen het kader van de huidige ontwikkelingen in Nicaragua en binnen de stedenband is het essentieel dat het C.D.C. haar allianties met andere actoren in Nicaragua versterkt, om haar werking zowel inhoudelijk als financieel te versterken. Kansen worden aangegrepen om door complementariteit in de werking de doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren.