Het CDC is…

Het Comité para Desarrollo Comunal is een lokale organisatie die de verzusteringen tussen Mol en Olympia (USA) met Santo Tomás op het terrein realiseert. Ze beheren de verschillende projecten van de stedenband in Santo Tomás en zorgen via hun netwerk met andere instellingen en organisaties voor de algemene ontwikkeling van de lokale sociale maatschappij.

 

Missie van het CDC

Het C.D.C. is een open sociale organisatie die positieve impulsen geeft aan socio-economische en duurzame ontwikkeling om kinderen, jongeren, vrouwen en producenten kansen te geven om hun ontwikkeling zelf in handen te nemen.

‘Solidaridad, compromisos y corresponsabilidad’

Algemene doelstelling

Steunen van de opbouw van een sociale maatschappij in Santo Tomás, waarin iedereen inspraak heeft, een menswaardig bestaan kan opbouwen en over de mogelijkheden beschikt om zich maximaal te ontplooien.

Om deze doelstelling te bereiken willen we de mensen in Mol en Santo Tomás sensibiliseren, acties en programma’s uitvoeren zodat zo veel mogelijk mensen – in alliantie met de lokale overheid en andere actoren – participeren aan de opbouw van de sociale maatschappij en actief strijden tegen structuren die de sociale ontwikkeling belemmeren. Op die manier krijgen mensen een eerlijke kans om hun lot in eigen handen te nemen en zich zelf duurzaam te ontwikkelen en hun levensomstandigheden op een waardig niveau te brengen.

Centraal in deze doelstelling staan

Solidariteit

De stedenband tussen Mol en Santo Tomás ontstond in de jaren ’80 vanuit sympathie met de waarden die de Sandinistische revolutie in Nicaragua nastreefde in een erg gepolariseerde wereld. In de huidige fase van de ontwikkeling ontwikkelt Nicaragua zich reeds jarenlang in een rustige, vreedzame omgeving die kansen geeft, maar door de macro-economische ontwikkelingen op wereldniveau slechts traag tot een sociale ontwikkeling komt. Hierdoor blijft Nicaragua het 2de armste land van Latijns-Amerika.

Vanuit de solidariteit en de waarden die de stedenband nastreeft, willen de gemeente Mol en het Nicaraguacomité van onder uit de sociale ontwikkelingen in Santo Tomás ondersteunen om extreme armoede uit te roeien.

Zelfbestuur

De stedenband kan rekenen op een sterke zusterorganisatie, het Comite para el Desarollo Comunal (C.D.C.), die alle aspecten van de stedenband op het terrein realiseert. Door het goede samenspel van professionelen en vrijwilligers, volwassenen en jongeren en verschillende samenwerkingsverbanden staat er een sterke basis waardoor het C.D.C. als lerende organisatie ons volste vertrouwen krijgt om ook in de toekomst de verschillende projecten waar te maken.

Na het gezamenlijk uitwerken van een vijfjarenplan voor de periode 2016-2020, neemt het C.D.C. de dagelijkse werking volledig op zich, waarbij het Nicaraguacomité als partner processen mee ondersteunt en mogelijk maakt. In dit kader is het essentieel dat het C.D.C. alsmaar meer een financiële onafhankelijkheid bereikt voor haar dagelijkse werking en op dit vlak autonomie binnen het kader van de kerndoelstellingen krijgt. Eind 2020 zal dit gerealiseerd zijn.

Allianties

Binnen het kader van de huidige ontwikkelingen in Nicaragua en binnen de stedenband is het essentieel dat het C.D.C. haar allianties met andere actoren in Nicaragua versterkt, om haar werking zowel inhoudelijk als financieel te versterken. Kansen worden aangegrepen om door complementariteit in de werking de doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk te realiseren. Om dit te versterken is een intern relatiefonds interessant voor het C.D.C.

De lokale overheid en lokale vertegenwoordiging van de overheid zijn en blijven prioritaire partners in de ontwikkeling van de stedenband. Het C.D.C. bekijkt steeds de complementariteit van haar programma’s met deze van de overheid zodat ze elkaar ontmoeten, versterken en zo het goed bestuur versterken. Complementariteit  kan zich o.a. situeren in aanvullende of andere inhoudelijke accenten en subdoelstellingen, verschillen in doelgroepen en kansen voor cofinanciering. Als sociale programma’s duurzaam opgenomen worden door het lokale beleid, is het niet het doel om hiermee in concurrentie te gaan, maar wel om in te spelen op synergiën tussen de programma’s van de stedenband en andere actoren. Op deze manier speelt de stedenband slim in op beleidskeuzes van de Nicaraguaanse centrale overheid (INIFOM).