1. Algemeen

De vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

Al onze algemene informatie is via de website of sociale media beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken.

De persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of in het kader van de nieuwsbrief worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre leeft de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. Bovendien verwerkt vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre de persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’)

Het aanspreekpunt voor de verwerking van je persoonsgegevens is de voorzitter van de vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, Santo Tomásplein 1, 2400 Mol.

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden door vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre

De vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre verzamelt niet in het algemeen persoonsgegevens. Alleen naar aanleiding van specifieke activiteiten worden gegevens verzamelt in functie van deze activiteit. Hierbij gaat het steeds over basisgegevens zoals de naam en fysieke en/of digitale adressen, en specifieke gegevens als deze nodig zijn voor de praktische organisatie van de activiteit  zoals geboorteplaats en –datum, naam ouders, telefoonnummer, bankrekeningnummer, rijksregisternummer,…. Deze worden bewaard in een archief.

Daarnaast kunnen gegevens automatisch verzameld worden (zoals foto’s tijdens activiteiten). Deze kunnen op sociale media of de website gepubliceerd worden, maar mogen nooit gebruikt worden voor specifieke publicaties of commerciële doeleinden.

 

3. Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens

Algemene doeleinden

De persoonsgegevens worden verzameld om de gebruiker zijn vraag tot toegang tot informatie en/of een activiteit te kunnen beantwoorden om zo een goede dienstverlening mogelijk te maken. de persoonsgegevens van gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.

Specifieke activiteiten

De vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Je naam wordt alleen via deelnemerslijsten doorgegeven als je daar toestemming voor geeft. Dit gebeurt ook alleen aan andere deelnemers of rechtstreeks betrokkenen.

Nadien komt steeds de vraag of je wil toegevoegd worden tot de actieve werkingsbestanden (zie hieronder). Er is steeds de mogelijkheid om uit te schrijven en je gegevens te laten verwijderen door een eenvoudige mail te sturen naar ons algemeen mailadres nicacomitemol@hotmail.com.

Actief werkingsbestand: interne werking

De vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, beschikt over een intern mailsysteem en besloten groepen op sociale media om intern te communiceren. Hierin werken we met gegevens van actieve leden die in detail op de hoogte willen zijn van de dagelijkse werking van de vzw.

Actief werkingsbestand: bekendmaking activiteiten, nieuwsbrief  en sensibilisering

De vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, beschikt over een extern mailsysteem dat gegevens bevat van sympathisanten die aangaven op de hoogte te willen blijven van de werking van de vzw. Via deze weg wordt algemene informatie verspreid, kunnen uitnodigingen vertrekken en informeren we onze sympathisanten.

Daarnaast kunnen we gebruik maken van de gemeente Mol (o.a. dienst internationale samenwerking) voor algemene bekendmakingen.

Deze gegevens beperken zich tot wat nodig is om deze activiteiten uit te voeren.

 

4. Recht van toegang, verbetering en uitwissing

De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan nicacomitemol@hotmail.com of per brief aan vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, Santo Tomásplein 1, 2400 Mol, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker heeft tevens op elk moment het recht om gratis uitwissing van zijn persoonsgegevens te vragen. Deze uitwissing kan door het verzenden van een e-mail aan nicacomitemol@hotmail.com of per brief aan vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, Santo Tomásplein 1, 2400 Mol, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre mee te delen. Hij dient wel te weten dat aanvragen niet correct beantwoord kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet doorgeeft, dat we niet kunnen informeren n.a.v. activiteiten zonder essentiële persoonsgegevens en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre.

 

5. Recht van klacht

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij meent dat zijn persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

 

6. Cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de provider. De vzw. Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, beschikt zelf niet over dergelijke gegevens en werkt niet met cookies.

Via de provider hebben we zicht op geanonimiseerde bezoekersaantallen op onze website.

 

7. Aanpassingen

Indien vzw Molse vrienden van Santo Tomás, Nicaragua libre, ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze gebruiksvoorwaarden of deze privacy policy, contacteert zij de gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze gebruiksvoorwaarden of deze privacy policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy.